Τελευταία Νέα1. Τέλη Προσγείωσης και Παραμονής

Για αεροσκάφη των οποίων το Μέγιστο Βάρος Απογείωσης (W) δεν ξεπερνά τους 5,7 τόνους.
 

Αεροσκάφη με ελληνικό νηολόγιο ή με νηολόγιο κράτους - μέλους της Ε.Ε.:

Μέγιστο Βάρος Απογ/σης (τόνοι): W ≤ 2
Χρέωση (Ευρώ): 586,94 Ετησίως

Μέγιστο Βάρος Απογ/σης (τόνοι): 2 < W ≤ 3
Χρέωση (Ευρώ): 1.173,88 Ετησίως

Μέγιστο Βάρος Απογ/σης (τόνοι): 3 < W ≤ 5,7
Χρέωση (Ευρώ): 1.760,82 Ετησίως


Αεροσκάφη με νηολόγιο κράτους μη μέλους της Ε.Ε.:

Μέγιστο Βάρος Απογ/σης (τόνοι): W ≤ 2
Χρέωση (Ευρώ): 2.641,23 Ετησίως

Μέγιστο Βάρος Απογ/σης (τόνοι): 2 < W ≤ 3
Χρέωση (Ευρώ): 2.934,70 Ετησίως 

Μέγιστο Βάρος Απογ/σης (τόνοι): 3 < W ≤ 5,7
Χρέωση (Ευρώ): 5.869,41 Ετησίως

 
Σε περίπτωση που τα αεροσκάφη παραμένουν σε κρατικούς αερολιμένες για χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους, ο υπολογισμός των τελών θα γίνεται σύμφωνα με τον κατωτέρω αναφερόμενο τύπο : (Ετήσιο τέλος/360) * Αριθμός ημερών παραμονής
 

 

2. Τέλη Προσγείωσης

Για αεροσκάφη των οποίων το Μέγιστο Βάρος Απογείωσης (W) ξεπερνά τους 5,7 τόνους.


Μέγιστο Βάρος Απογ/σης (τόνοι): 5,7 < W ≤ 10
Χρέωση (Ευρώ): 11,50

Σταθερό


Μέγιστο Βάρος Απογ/σης (τόνοι): 10 < W ≤ 25
Χρέωση (Ευρώ): 11,50
Για τους πρώτους 10 τόνους και 1,1455 για κάθε επί πλέον τόνο ή κλάσμα αυτού.


Μέγιστο Βάρος Απογ/σης (τόνοι): 25 < W ≤ 50
Χρέωση (Ευρώ): 28,67

Για τους πρώτους 25 τόνους και 1,438 για κάθε επί πλέον τόνο ή κλάσμα αυτού.


Μέγιστο Βάρος Απογ/σης (τόνοι): 50 < W ≤ 65
Χρέωση (Ευρώ): 64,62

Για τους πρώτους 50 τόνους και 1,6141 για κάθε επί πλέον τόνο ή κλάσμα αυτού.

Μέγιστο Βάρος Απογ/σης (τόνοι): 65 < W ≤ 80
Χρέωση (Ευρώ): 88,83

Για τους πρώτους 65 τόνους και 1,6434 για κάθε επί πλέον τόνο ή κλάσμα αυτού.

Μέγιστο Βάρος Απογ/σης (τόνοι): 80 < W ≤ 150
Χρέωση (Ευρώ): 113,48

Για τους πρώτους 80 τόνους και 1,6141 για κάθε επί πλέον τόνο ή κλάσμα αυτού.

Μέγιστο Βάρος Απογ/σης (τόνοι):150 < W ≤ 300
Χρέωση (Ευρώ): 226,47

Για τους πρώτους 150 τόνους και 1,6434 για κάθε επί πλέον τόνο ή κλάσμα αυτού.

Μέγιστο Βάρος Απογ/σης (τόνοι):W > 300
Χρέωση (Ευρώ): 472,99

Για τους πρώτους 300 τόνους και 1,2913 για κάθε επί πλέον τόνο ή κλάσμα αυτού.

 

 


3.Πρόσθετες χρεώσεις:

α) Για τις προσγειώσεις ή απογειώσεις αεροσκαφών που πραγματοποιούνται κατά το χρονικό διάστημα από τριάντα (30) λεπτά μετά τη δύση του ηλίου μέχρι και τριάντα (30) λεπτά πριν την ανατολή του, υπολογίζεται επιβάρυνση 40% στο ποσό του τέλους προσγείωσης, ως προσαύξηση νυκτερινής απασχόλησης.

β) Για τις προσγειώσεις αεροσκαφών που πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο και κατά το χρονικό διάστημα από τις 11.00 έως και 17.00 τοπική ώρα, υπολογίζεται επιβάρυνση 25% στο ποσό του τέλους προσγείωσης, ως προσαύξηση απασχόλησης χρόνου αιχμής θερινής περιόδου. Όταν επιβάλλεται συγχρόνως προσαύξηση απασχόλησης χρόνου αιχμής θερινής περιόδου 25% και προσαύξηση νυκτερινής απασχόλησης 40%, διευκρινίζεται ότι οι προσαυξήσεις υπολογίζονται, κάθε μια ξεχωριστά, με  βάση το τέλος προσγείωσης και ύστερα προσθέτονται.

γ) Για τη χρονική περίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Μαρτίου εκάστου έτους ισχύει έκπτωση 50% στα τέλη προσγείωσης, απογείωσης.
 


4.Τέλη Παραμονής:

Για αεροσκάφη των οποίων το Μέγιστο Βάρος Απογείωσης (W) ξεπερνά τους 5,7 τόνους.
Τα τέλη παραμονής υπολογίζονται ανάλογα με το Μέγιστο Βάρος Απογείωσης του αεροσκάφους και τον αριθμό των ωρών παραμονής (T) του αεροσκάφους στον Αερολιμένα, πέραν των δύο (2) πρώτων ωρών.

Μέγιστο βάρος απογ/σης (τόνοι): 5,7
Χρέωση (Ευρώ): 0,2759 € για κάθε ώρα παραμονής

Μέγιστο βάρος απογ/σης (τόνοι): 10 < W ≤ 50
Χρέωση (Ευρώ): W x T x 0,0275 € για κάθε ώρα παραμονής

Μέγιστο βάρος απογ/σης (τόνοι): 50 < W ≤ 100
Χρέωση (Ευρώ): W x T x 0,0344€ για κάθε ώρα παραμονής

Μέγιστο βάρος απογ/σης (τόνοι): 100 < W ≤ 200
Χρέωση (Ευρώ): W x T x 0,0412 € για κάθε ώρα παραμονής

Μέγιστο βάρος απογ/σης (τόνοι): W > 200
Χρέωση (Ευρώ): W x T x 0,0481€ για κάθε ώρα παραμονής

Για τη χρονική περίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Μαρτίου εκάστου έτους ισχύει έκπτωση 50% στα τέλη προσγείωσης, απογείωσης.5.Τέλος παροχής Συνδρομής σε Άτομα με Αναπηρία και Μειωμένη Κινητικότητα (Τέλος ΑμεΑ):
0,30 ευρώ ανά αναχωρούντα επιβάτη από τους ελληνικούς αερολιμένες στους οποίους φορέας διαχείρισης είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).


Εξαιρέσεις:
-Αναχωρούντες επιβάτες ηλικίας έως και δύο (2) ετών
-Μέλη του πληρώματος των αεροσκαφών, καθώς και τα μέλη του πληρώματος που επιβιβάζονται για ανάληψη υπηρεσίας σε άλλο σταθμό για αντικατάσταση των εν υπηρεσία πληρωμάτων
-Επιβάτες που αφικνούνται σε αεροδρόμιο λόγω έκτακτης ανάγκης, βλάβης, κακών καιρικών συνθηκών, ή άλλου γεγονότος ανωτέρας βίας, ανεξαρτήτως αν εξέλθουν από τον τελωνειακά ελεγχόμενο χώρο, ή συνεχίσουν το ταξίδι τους με άλλο αεροσκάφος την ίδια ή άλλη μέρα
-Αεροπορικώς διερχόμενοι επιβάτες, οι οποίοι συνεχίζουν το ταξίδι τους με το ίδιο αεροσκάφος και παραμένουν σε ελεγχόμενους χώρους (direct transit).