ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2017 (1)

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018 00:00

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - 6Α5Ξ465ΧΘΞ-34Σ

                                                                                      ΑΔΑ : 6Α5Ξ465ΧΘΞ-34Σ

 

 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                     Αριθμ.Πρωτ.ΔΟΔ/οικ.78713/17856/Φ.Αν.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                         ΠΑΠ : 5781/2017
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χ.Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Χαρίτου
Τηλέφωνο : 213-1523674


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ


Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και συγκεκριμένα τα άρθρα 6,117 και 118 και Π.Δ. 118/2007 Καν. Προμ. Δημ.
γ. Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄145 Α) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
δ. Του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ 208Α΄ ) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων…».
ε. Του Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ Α΄151/12-10-17) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
2. Την υπ΄ αριθμ. οικ.268/29-05-2017 (ΦΕΚ 1911 Β΄/1-06-2017) Απόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού....».
3. Την υπ΄ αριθμ. οικ.20871/21-03-2017 απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ. 153) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
4. Την ανάγκη κάλυψης δαπάνης για πληρωμή ύδρευσης και άρδευσης παρελθόντων οικονομικών ετών.
5. Τις υπ΄αριθμ. ΔΟΔ/οικ.88194/13095/Φ.ΑΝ. και ΔΟΔ/οικ.88125/13029/Φ.ΑΝ. αποφάσεις ανάκλησης.
6. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.


Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε δέσμευση πίστωσης ύψους έξι χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα επτά ευρώ και εβδομήντα λεπτών (6.437,70 €) για την πληρωμή δαπάνης σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου ΥΠ.ΜΕ. Ειδικός Φορέας 39-110 Κ.Α.Ε 9831 οικονομικού έτους 2017, για την ανάγκη κάλυψης δαπάνης για πληρωμή ύδρευσης και άρδευσης παρελθόντων οικονομικών ετών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.


ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
α) ότι η ανωτέρω δαπάνη ευρώ                                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
έξι χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα επτά
και εβδομήντα λεπτών (6.437,70 €)
είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της
υπό Φορέα 39 Ειδικό Φορέα 110
και Κ.Α.Ε 9831 πίστωσης.
β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του
άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016                                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡΔΑΣ
Καταχωρήθηκε με α/α 84722 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.
Υπόλοιπο προς ανάληψη :0,39 € (τριάντα εννέα λεπτά)


Ο ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
        27/10/2017


Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ
Κοινοποιήσεις:
Δ.Π.Λ.Μ.
Εσωτ.διανομή :
1.Τμήμα α
2. Μ.Δ.
3. Χ.Α